Categories

Follow me  facebook aladdin   ig อะลาดนทโก 


เทอร์มินอล 2 (โดนรื้อยับ) ส่อแววล่ม..

ทำไมตัวเลขเกินจริง ?

เทอร์มินอล2สุวรรณภูมิ

เทอร์มินอล2สุวรรณภูมิ, สุวรรณภูมิเทอร์มินอล2, สุวรรณภูมิ เทอร์มินอล2, terminal 2 สนามบินสุวรรณภูมิ, terminal2 สนามบินสุวรรณภูมิ, terminal2สุวรรณภูมิ, terminal2 สุวรรณภูมิ,
เทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ, ดูเหมือนจะไม่จบกันง่ายๆ หลังจากที่มีข่าวกระแสเกี่ยวกับด้านภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักของสนามบิน สุวรรณภูมิ, ล่าสุด อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) สั่งสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเลขยอดนักท่องเที่ยว ทำไมมากเกินจริง...

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสัปดาห์หน้าทุกฝ่ายจะต้องแจงข้อสรุป
เทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ, ต้องถูกสร้างตามแผนแม่บทพัฒนาสนามบิน โดยมีการตั้งเป้าหมายให้  เทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ, ต้องรองรับผู้โดยสายได้สูงสุด 120 ล้านคนต่อปี ภายในสัปดาห์หน้าทุกฝ่ายจะต้องนำข้อสรุปมา ณ ที่ประชุม

เมื่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ไปพิจารณารายละเอียดให้สอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่มีความเห็นว่า ทอท. ควรดำเนินการภายใต้กรอบแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2546 ด้วยการขยายอาคารผู้โดยสารทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ เพื่อรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 120 ล้านคนต่อปี เป็นลำดับแรกก่อนก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 โดย นายชัยวัฒน์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือกันในเรื่องนี้

เทอร์มินอล2 สุวรรณภูมิ

➣ เรียก ทอท. แจงสัปดาห์หน้า
แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ"
 ว่า เมื่อพิจารณาจากความเห็นของ สศช. พบว่า ประเด็นสำคัญที่ให้ ทอท. ดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ปี 2564 เพราะในแผนแม่บทปี 2561 ได้เพิ่มเป้าหมายการพัฒนาเพื่อรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดจาก 120 ล้านคนต่อปี เป็น 150 ล้านคนต่อปี ในปี 2578 ทำให้ต้องมีการลงทุนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพิ่มเติม แต่เมื่อดูจากตัวเลขประมาณการผู้โดยสารในแผนแม่บทฉบับดังกล่าว กลับพบว่า ในปี 2578 สนามบินสุวรรณภูมิจะมีผู้โดยสารเพียง 120.6 ล้านคน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิตามแผนแม่บทปี 2561 อยู่ถึง 30 ล้านคน

"สิ่งที่นายอาคมต้องการใช้ ทอท. ชี้แจงการลงทุนโครงการนี้ให้ได้ คือ ตัวเลขประมาณการผู้โดยสารจำนวน 150 ล้านคน ในปี 2578 นั้น ได้รวมการประเมินการลงทุนเพื่อรองรับผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมืองเพิ่มจาก 20 ล้านคน เป็น 40 ล้านคน และท่าอากาศยานอู่ตะเภาที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มจาก 2 ล้านคน เป็น 12 ล้านคนแล้วหรือไม่ เพราะถ้ารวมอีก 2 สนามบิน นั่นหมายความว่าต่อไปประเทศไทยจะมีผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน 3 สนามบิน ถึง 200 ล้านคน ซึ่งตัวเลขนี้เป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งนายอาคมไม่ขัดที่ ทอท. จะลงทุนขยายปริมาณการรองรับผู้โดยสารเพิ่มจากแผนเดิมที่ตั้งไว้ 120 ล้านคน แต่การลงทุนจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง และต้องคุ้มค่าการลงทุน"

เทอร์มินอล 2สุวรรณภูมิ

➣ สศช. แนะต้องคุ้มค่าลงทุน
สอดคล้องกับข้อสังเกต สศช. ที่ให้ ทอท. ประสานกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของประมาณการปริมาณผู้โดยสาร โดยคำนึงถึงบริบทการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อใช้ในการกำหนดกรอบการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนภายใต้แผนแม่บทเป็นไปอย่างคุ้มค่า และรักษาระดับการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังให้ ทอท. รับความคิดเห็นจากผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น สายการบิน และหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิในแต่ละระยะ

ในกรณีที่ ทอท. ยืนยันว่า จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 150 ล้านคนต่อปีนั้น ให้ ทอท. พิจารณาแนวทางในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการให้บริการผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสาร เช่น การตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก พร้อมกับการตรวจบัตรโดยสารและการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องแบบ Decentralize เป็นต้น ก่อนการลงทุนพัฒนาอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม

ไออาต้าหนุนเทอร์มินัล 2
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17-18 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาสนามบิน (Airport Consultative Committees) หรือ ACC ซึ่งเป็นกรอบหนึ่งในการทำงานของไออาต้า ที่มีสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินร่วมเป็นกรรมการ เพื่อบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาสนามบินร่วมกับประเทศต่าง ๆ ได้ประชุมร่วมกัน โดยมีผู้แทนของไออาต้าบินจากต่างประเทศเข้ามาร่วมประชุมด้วย ต่างสนับสนุนให้ ทอท. เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังดังกล่าว และดำเนินการตามแผนแม่บทปี 2561

"ACC มองว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของสนามบินสุวรรณภูมิ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ในพื้นที่ บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมาก แม้ว่าการลงทุนในส่วนนี้จะไม่ได้ทำให้มีหลุมจอดเพิ่ม แต่ก็เป็นการอัพเกรด 14 จุดจอดระยะไกลที่มีอยู่ ก็ถือเป็นการยกระดับการบริการ"

ส่วนวิธีการก่อสร้างควรจะเป็นแบบใดทาง ACC อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ ทอท. ซึ่งสายการบินมองว่า หาก ทอท. จะสร้างอาคารผู้โดยสารหลังเดี่ยว หรือ สร้างเป็นอาคารเชื่อม ก็อยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งนอกจากการลงทุนสร้าง APM เชื่อมจากอาคารผู้โดยสารหลักแล้ว ก็ควรมีการสร้างทางเดินเชื่อมด้วย เป็นต้น ส่วนการที่สภาพัฒน์มีมติไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังดังกล่าว ทางสายการบินมองว่า ก็เป็นการเสียโอกาสด้านการบินและการท่องเที่ยวของไทย เพราะวันนี้ปัญหาของสนามบินสุวรรณภูมิถือว่าแออัดมาก


➣ จ่อล้มประมูลแบบดวงฤทธิ์
ขณะเดียวกันหลังจาก ทอท. ได้หารือกับ ACC ไปแล้วถึงแบบในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ด้านทิศเหนือ ซึ่งหากแผนที่ ACC ต้องการ ไม่สอดคล้องกับแบบโครงการที่กลุ่มบริษัทดวงฤทธิ์ได้ออกแบบไว้ ทอท. ก็จะเปิดประมูลใหม่ แต่หากแบบที่ ACC ต้องการมีการแก้ไขแล้ว ไม่มีนัยสำคัญกับแบบเดิมมากนัก ก็สามารถให้กลุ่มบริษัทดวงฤทธิ์ดำเนินต่อไปได้

เทอร์มินอล2สุวรรณภูมิ, สุวรรณภูมิเทอร์มินอล2, สุวรรณภูมิ เทอร์มินอล2, terminal 2 สนามบินสุวรรณภูมิ, terminal2 สนามบินสุวรรณภูมิ, terminal2สุวรรณภูมิ, terminal2 สุวรรณภูมิ,


แฟ้มข่าว/เครดิต
http://www.thansettakij.com

ข่าว ต่างประเทศ

loading...